`

ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020" އަކީ މީގެ ކުރިން ބާއްވަމުންދިޔަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ޚިލާފަށް މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާޗުއަލްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ޚާއްޞަ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މުޖައްވަދުކޮށް (ދިގު ރާގު) އަދި ޙަދަރުކޮށް (ކުރު ރާގު) ކިޔަވާ ގޮތަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން އޮންނާނީ 2020 ނޮވެމްބަރ 16 އިން 2020 ނޮވެމްބަރ 28 އާއި ދެމެދުގައެވެ.

މުބާރާތުގެ އުސޫލު

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ފޯމު ފުރުއްވާ
(2020 އަށް 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެފޯމުފުރާނީ ބެލެނިވެރިޔާ އެވެ)

ނަމާއި، އައި.ޑީ މަޢޫލޫމާތު
ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
ބައިވެރިޔާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރު، މިހާރު އުޅޭ ޤަވްމު

ބައިވެރިވާ ކެޓަގަރީތައް
ލިޔެ ކިޔުން
ފައިލް ނަންގަވާ

ލޮގިން ކުރައްވާ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާނަމަ، ލޮގިން ކުރައްވާ